Kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, odpowiadają obecnie za prawie 10% rocznych globalnych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Polska znajduje się w gronie krajów Unii Europejskiej o najgorszej jakości powietrza – jak podaje Najwyższa Izba Kontroli w swoich raportach maksymalne średnioroczne stężenie pyłów zawieszonych jest niemal dwukrotnie większe niż poziom dopuszczalny.

Jak pokazują raporty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz europejskich organizacji pozarządowych, w wyniku komplikacji zdrowotnych spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza, w Europie rocznie przedwcześnie umiera ok. 400 tys. osób, w tym w samej Polsce prawie 50 tys. mieszkańców. Szacuje się, że największy wpływ na emisję zanieczyszczeń w postaci pyłów zawieszonych PM2.5, PM10 i benzo(a)pirenu ma tzw. sektor bytowo-komunalny oraz transport. Warto zaznaczyć, iż wspomniane zanieczyszczenia to główne składowe smogu będącego skutkiem działalności człowieka na ziemi. Czym są dokładnie te pyły? To często drobiny popiołu, kurzu, sadzy, piasku, pozostałości roślin (w tym pyłki), a także pozostałości środków transportu – starte ogumienie i klocki hamulcowe.